Obvestilo za javnost

Datum: 3.2.2022

 

DUO Impoljca se je prijavil na razpis za sofinanciranje projekta »Vzpostavitev stanovanjskih skupin v skupnosti«. Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

Na razpisu smo bili uspešni. Dne 29.10.2021 smo prejeli Sklep o izbiri v okviru Javnega razpisa.

V okviru projekta predvidevamo vzpostavitev dveh stanovanjskih skupin in nakup enega vozila. Dodeljena so nam bila sredstva v skupni višini največ 554.002,00 EUR. Namenska sredstva EU predstavljajo 80%, namenska sredstva slovenske udeležbe pa 20% skupnih upravičenih stroškov projekta.

V okviru posameznih meril je bilo možno dodeliti prijavitelju 80 točk. DUO Impoljca je prejel 60 točk.

Dne 24.11.2021 smo z MDDSZEM podpisali Pogodbo o sofinanciranju.

 

V obdobju od novembra 2022 naprej smo izvedli naslednje aktivnosti:

 • Preverjanje izpolnjevanja pogojev za sklenitev pravnega posla v primeru identificirane nepremičnine (DIIP)
 • raziskovanje trga nepremičnin, ker dosedanja izbrana nepremičnina ni primerna
 • ogled primernih nepremičnin na lokacijah
 • javni poziv k oddaji vloge za prodajo nepremičnine
 • imenovanje Komisije za pregled vlog
 • Komisija je izvedla postopek
 • Priprava zahtevka za izplačilo avansa v višini 100.000, 00 EUR
 • pridobitev cenilnega mnenja za nepremičnino
 • ogled nepremičnine na lokaciji s projektantom
 • izvajanje aktivnosti predizbora nepremičnine

 

Načrtovane aktivnosti v obdobju januar-marec 2022 :

 • aktivnosti za sklenitev pravnega posla
 • sklenitev pravnega posla, nakup nepremičnine
 • naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za prilagoditev prostorov nepremičnine

Člani Sveta doma so bili na tretji korespondenčni seji, ki je potekala od 13.12.2021 do 17.12.2021 seznanjeni z aktivnostmi v zvezi s projektom.

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR