Postopek

Sprejem, premestitev in odpust uporabnika se izvaja na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.list RS št. 38/04 in spremembe). Postopek za sprejem v dom se prične z vložitvijo prošnje za sprejem v dom.

Prošnjo za sprejem v dom lahko prosilec odda po pošti ali osebno na sedežu doma pri socialni delavki vsak delovni dan od 7. do 15.ure, ob sredah od 9. do 17.ure.

Za sprejem v DU Brežice je potrebno vložiti naslednje dokumente:

  • Prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
  • Zdravniško mnenje osebnega zdravnika 
  • Izjavo o plačilu oziroma doplačilu socialnovarstvene storitve
  • Pooblastilo za zastopanje (v kolikor prošnje ne vlaga prosilec sam)
  • Ob samem sprejemu je potrebno predložiti še :
  • osebno izkaznico
  • kartico zdravstvenega zavarovanja
  • zdravstveni karton

Dom upokojencev bo vsakega prosilca, ki bo izpolnjeval pogoje, na osnovi sklepa komisije za sprejem, premestitev in odpust uvrstil na čakalno listo po datumu prejema prošnje. Pri sprejemu v dom se upoštevajo naslednji kriteriji: 

  • vrstni red vložitve prošnje oziroma dolžina čakalne dobe
  • bližina stalnega bivališča prosilca
  • zdravstveno stanje prosilca
  • bližina stalnega bivališča svojcev
  • drugi socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema

Ob sprejemu v dom stanovalec z domom sklene dogovor o vrsti, obsegu, trajanju in plačevanju storitev. 

 

PRIPRAVA IN VSELITEV 

 

Socialna delavka v domu je običajno prva oseba, ki se sreča z bodočim uporabnikom. Ker se zavedamo, da pomeni prehod v dom za posameznika veliko psihično obremenitev in življenjsko spremembo, se trudimo, da bodoči stanovalec (tudi ožja socialna mreža) pridobi čim več informacij in se dobro pripravi. Pomembna je čim večja izmenjava informacij. Pred sprejemom ga povabimo na razgovor in ogled doma, seznanimo z prostorskimi in življenjskimi možnostmi, strokovnem delu, sostanovalci in zaposlenimi. Ob tej priložnosti pridobimo tudi informacije o željah, potrebah, navadah in pričakovanjih.

 

VSELITEV

 

Stanovalca že ob sprejemu seznanimo s ključnimi strokovnimi delavci in s sostanovalci. Pri procesu socialnega vključevanja vzpostavimo delovni odnos, vzpostavimo osebni stik. Z primerno mero asertivnosti in osebnega ter strokovnega imerativa se usmerimo v posameznika in njegove potrebe ter pričakovanja. Zagotovimo take razmere, da posameznik še vedno ohranja nadzor nad lastnim življenjem in kompetentnost za navade, odločitve in življenjski stil. S tem zagotovimo etiko udeleženosti in ohranimo perspektivo moči. 

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR