DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice

Pot k deinstitucionalizaciji.

 

Temeljni cilj skrbi za človeka je slediti njegovim individualnim potrebam. V ospredju je zagotavljanje podpore in opolnomočenje posameznika, da bi živel čimbolj samostojno življenje. Poslanstvo dejavnosti javnih socialnovarstvenih zavodov je v zagotavljanju normalizacije življenja, kolikor je v okviru institucije to le možno. Ena od oblik je tudi življenje v skupnosti.


Vpliv posameznika na lastno življenje je zelo pomemben dejavnik zadovoljstva, vpliva na njegovo psihofizično kondicijo in življenjsko perspektivo.

 

Razvoj oblik življenja v skupnosti usmerja v prestrukturiranje obstoječih kapacitet v nove, uporabnikom bolj prijazne oblike. Gre za različne skupnostne programe in programe izven institucije, ki omogočajo posamezniku večjo avtonomnost in vpliv na zadovoljevanje svojih potreb. Zmanjšujejo stigmo, ohranjajo ali večajo aktivnost in omogočajo psihosocialno in rehabilitacijsko rast.

Pred več kot 15 leti smo stopili na pot razvoja dobre prakse, stanovalcem in zaposlenim odstrli novo perspektivo, krajanom pa dodali pozitivno izkušnjo, predvsem v preseganju stereotipov. V vseh okoljih smo bili s strani krajanov toplo sprejeti. Z razselitvijo nismo povečevali zmogljivosti doma in ob tem razbremenjevali število postelj v sobah.

 

Trenutno ponujamo v skupnosti možnost bivanja v petih individualnih hišah, s skupno kapaciteto 43 mest.

 

V letu 2023 bomo stanovalcem ponudili še 10 dodatnih mest v dveh stanovanjskih skupinah.

 

Skupne kapacitete v zavodu ne bomo povečevali, temveč zmanjšali število postelj v sobah in se tako približali minimalnim tehničnim standardom oziroma doseganju bivalnega standarda eno- in dvo-posteljnih sob. S tem bomo dosegli višji nivo zasebnosti in spoštovanja individualnih potreb.

 

 

Nova pridobitev za DUO Impoljca - Vzpostavitev stanovanjskih skupin v skupnosti

 

Dom Impoljca logo z                logo mdds                logo esrr

 

Dne 3.2.2022 smo javnost seznanili, da smo uspešno kandidirali na javnem razpisu za sofinanciranje projekta »Vzpostavitev stanovanjskih skupin v skupnosti«.

 

Namen projekta je vzpostavitev dveh stanovanjskih skupin za zagotavljanje skupne kapacitete 10 mest, za odrasle osebe pod 65 let.

 

Projekt zasleduje doseganje specifičnega cilja 9.3.1 – izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe, katerega cilj je zagotavljanje namestitvenih kapacitet za vzpostavitev stanovanjskih skupin, skladno s kontekstom prehoda iz institucionalnih na skupnostne oblike storitev.

 

Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti«, 9.3.1 specifičnega cilja »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014-2020.

 

Dodeljena so nam bila sredstva v skupni višini največ 554.002,00 EUR. Namenska sredstva EU predstavljajo 80%, namenska sredstva slovenske udeležbe pa 20% skupnih upravičenih stroškov projekta. Del stroškov projekta bo pokrit z lastnimi načrtovanimi sredstvi DUO Impoljca.

 

 

Naša pot v skupnosti

 

DUO Impoljca že skoraj dve desetletji uspešno izvaja programe življenja v skupnosti in ponuja 43 mest, v petih dislociranih enotah, oziroma stanovanjskih hišah v Občini Sevnica. V vseh lokalnih okoljih smo bili kot novi člani skupnosti dobro sprejeti in se uspešno prilagodili novemu okolju. Stkali so se dobri medsosedski odnosi v obojestransko zadovoljstvo.

 

Izkušnje stanovalcev, zaposlenih in svojcev so pozitivne, saj življenje v skupnosti pomeni večjo vpetost v lokalno okolje, ponuja nove priložnosti za posameznika, za povezovanje in vključenost v družbo. Pozitivni vidiki, ki se kažejo skozi večletne izkušnje so domačnost, priložnost za čimbolj aktivno in samostojno življenje, višji nivo zasebnosti, večja možnost izbire, izražanja posameznika, njegovih potreb, želja, močnih področij in krepitev le teh.

 

 

Sledimo poslanstvu in razvojni naravnanosti

 

Naše poslanstvo je v zagotavljanju pogojev za lepo, prijazno in varno življenjsko okolje, z namenom doseganja zadovoljstva posameznika, njegovega ožjega in širšega okolja. Del poslanstva je tudi odgovorno družbeno ravnanje, skrb za širšo skupnost, medgeneracijsko solidarnost, povezovanje.

 

S prijavo na razpis smo sledili poslanstvu in viziji razvoja našega doma. Med pomembnimi cilji naše dejavnosti je tudi ustvarjanje pogojev za normalizacijo življenja stanovalcev glede na individualne potrebe, sposobnosti, želje.

 

 

Prvi korak k cilju

 

V skladu z načrtovanimi aktivnostmi je DUO Impoljca konec maja 2022 sklenil prodajno pogodbo za nakup nepremičnine v Brežicah, na naslovu Finžgarjeva ulica 19. Izvedli smo vse potrebne aktivnost, končna pa je bila potrditev ustreznosti nepremičnine s strani pristojne Komisije na MDDSZEM in prejem soglasja ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za nakup izbrane nepremičnine.

 

V hiši, s pripadajočim objektom, ki bo namenjen skupnim prostorom za izvajanje prostočasnih dejavnosti in drugih družabnih aktivnosti, bomo v letu 2023 vzpostavili dve stanovanjski skupini. V vsaki bo stanovalo 5 oseb, skupno 10 oseb v hiši. Stanovalce in stanovalke bodo pri življenjskih aktivnostih in bivanju podpirali zaposleni, 24 ur na dan, nepretrgoma, vse dni v letu. Določene aktivnosti bodo povezane tudi z našo enoto, z Domom upokojencev Brežice, ki se nahaja nedaleč stran.

 

Nepremičnina se nahaja v mestnem okolju in ponuja več možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, za obiskovanje različnih ustanov (gledališče, knjižnica, tržnica, nakupi, ipd.), tudi za povezovanje s sorodnimi ustanovami. Lokacija je bolj primerna za tiste stanovalce in stanovalke, ki so pred prihodom v dom živeli v mestnem okolju in je tako bližje njihovemu življenjskemu stilu in z njim povezanimi potrebami in željami.

 

V okviru obravnavane investicije je predvidena adaptacija v skladu z določenim bivalnim standardom in z namenom prilagoditve bivalnega okolja za gibalno ovirane osebe.

 

 

Ključno je sodelovanje s skupnostjo

 

Za dobro počutje vseh, ki bomo sobivali v mestu Brežice, je bistveno medsebojno razumevanje, sodelovanje in podpora. Pomembno podporo nam je pri našem projektu izkazala tudi Občina Brežice, ki tovrstne projekte pozdravlja in vidi v njih nove priložnosti.

 

Z namenom, da se predstavimo, bomo organizirali srečanje za soseščino in širšo skupnost. Predstavili bomo naše dosedanje izkušnje z bivanjem v skupnosti, programe, naše želje, cilje.

 

Želimo si in pričakujemo podporo in sodelovanje ožjega in širšega okolja našega novega doma v Brežicah. Zavedamo se, da se je potrebno za sožitje potruditi in vlagati v medosebne odnose, kar lahko le bogati naša življenja.

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2024 DUO Impoljca