DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice

Poslanstvo

 

Osnovno poslanstvo doma je zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje, po meri uporabnika, v urejenem in varnem bivalnem okolju, za ustvarjanje možnosti aktivnega življenja v skladu z individualnimi zmožnostmi, za možnost izbire, za ohranjanje perspektive prihodnosti s poudarkom na načelu normalizacije.

 

 

Naše vrednote

 

Zaposleni smo zavezani k spoštovanju kodeksov in etičnih načel, postavljenih standardov kakovosti in najvišjih vrednot spoštovanja, dostojanstva, avtonomije slehernega posameznika.
Osnovne vrednote, ki nas vodijo pri opravljanju našega dela:

 • spoštovanje osebnosti, avtonomije in dostojanstva,
 • vključenost uporabnika v odločanje o sebi in svojem življenju,
 • medsebojno spoštovanje in sodelovanje vseh udeleženih,
 • zavedanje lastne odgovornosti,
 • težnja k osebnostni in strokovni rasti, kakovosti storitev, razvojni naravnanosti, zakonitosti delovanja in poslovanja.

 

Osnovna vodila

 • naravnanost na enkratnost posameznika
 • prožnost delovanja, odzivnost na potrebe po spremembah,
 • spoštovanje osebnosti, avtonomije in dostojanstva,
 • osebna odgovornost,
 • zagotavljanje pravice do prostovoljne vključitve, proste izbire in sodelovanja,
 • zavezanost k zagotavljanju standarda kakovosti (E-qalin),
 • sodobne strokovne smernice,
 • interdisciplinarnost, multidisciplinarnost,
 • razvojna usmerjenost,
 • usmerjenost k strokovni in osebni rasti,
 • zagotavljanje transparentnosti, ekonomičnosti, gospodarnosti in zakonitosti poslovanja.

 

 

Vizija razvoja doma

 

Vizija razvoja zavoda temelji na sodobnih strokovnih smernicah, odprtosti, povezovanju, nenehnemu prizadevanju za izboljšave delovnih procesov, bivalnih in delovnih pogojev.


Sedanja praksa temelji tudi na bogatih preteklih izkušnjah kot pomembni dediščini, ki jo spoštujemo in nadgrajujemo.

 

Dom nudi stanovalcem in stanovalkam varno in spodbudno okolje za udejanjanje individualnih potreb, za spodbujanje samostojnosti po zmožnostih in lastne participacije. Zaposlenim nudimo možnosti za strokovno izpopolnjevanje in stremimo k uresničevanju spodbudnega delovnega okolja. V ospredje postavlja spoštljive medosebne odnose vseh deležnikov, s poudarkom na sprejemanju drugačnosti v vseh pogledih. Na tak način gradi kulturo usklajenih odnosov, ki omogočajo kvaliteto storitev za vsakega posameznika. Dom je prepoznaven po domačnosti, ugledu, odprtosti v okolje in pripravljenosti za sodelovanje. Pri načrtovanju dejavnosti je razvojno usmerjen, sledi potrebam dolgožive družbe in aktualnim potrebam družbenih skupin. Pri organizaciji ter vodenju poslovnih procesov sledi sodobnim ekonomskim načelom in standardom ter stremi k zagotavljanju dolgoročno stabilnega in uspešnega poslovanja. Dom razvija mesto nosilca gerontološke dejavnosti in nosilca celovite skrbi in podpore za osebe z motnjo v razvoju in z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Koncepti dela temeljijo na socialnem modelu, ki postavlja v ospredje celovitost človeka.

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2024 DUO Impoljca